اردوی فرهنگی – تفریحی)

اردوی فرهنگی – تفریحی)

باسمه تعالی
((برگزاری اردوی فرهنگی – تفريحی مجمع جوانان اهل بيت(ع) اتريش اکتبر2012))
اردوی فرهنگی تفريحی مجمع جوانان اهل بيت (ع) با حمايت مرکزاسلامی امام علی(ع) وين ازتاريخ جمعه 19 اکتبر 2012 برابر با 28 آبان 1391 تا يکشنبه 21 اکتبر 2012 به مدت 2 روز درشهرزيبای سالزبورگ و به ميزبانی مسجد اهل بيت(ع) که از مراکزاقماری مرکز اسلامی امام علی(ع) – وين می باشد برگزارگرديد.
اين برنامه که با حضورجوانان فعال (آقايان) مراکزمختلف شيعه درشهروين روبروگرديد، پذيرايی حدود 40 نفرازجوانان و نوجوانان ازمليت های ايرانی، افغان، پاکستانی، عراقی، اتريشی وترک بود، که طبعاً حضورمشترک و صميمانه آنها درکناريکديگر ازسويی باعث تقويت جوّ همدلی و وحدت بين مراکزو جوانان فعّال شيعه گشته و ازسوی ديگرزمينه مناسبی برای ايجاد دوستی های سالم وپايدار فراهم می نمود.
ازجمله برنامه های فرهنگی دراين اردو می توان به برگزاری منظم نماز جماعت به امامت حجت الاسلام جناب آقای مظلومی، جلسات پرسش و پاسخ به زبان آلمانی با حضورحجت الاسلام جناب آقای حائری و استفاده از سخنرانی حجت الاسلام جناب آقای سيد موسی حسينی امام جماعت مسجد سالزبوگ اشاره نمود. گفتنی است درجلسه پرسش و پاسخ که تا نيمه های شب ادامه يافت، مباحث متنوعی درخصوص تفاوت ها و نقاط اشتراک مکتب تشيّع با سايرفِرَق اسلامی ، علل برخی انحرافات درصدراسلام با نگاهی به مسائل روز جهانی و … مورد بحث قرارگرفت.
ازجمله برنامه های تفريحی و ورزشی اين اردو نيز می توان به بازديد و گشت و گذاردرشهرزيبای سالزبورگ، بازديد ازشهرزيبا و تاريخی Hall Stadt و درياچه آن که بحمدالله با توجه به آب و هوای آفتابی و مناسب درطول زمانِ اردو، اسباب رضايت خاطردوستان حاضردر اردو را فراهم نمود اشاره کرد. همچنين تعدادی ازجوانان علاقمند به ورزش نيز با همراهی تعدادی ازجوانان مسجد سالزبورگ از امکانات ورزشی موجود درمحل مثل زمين چمن فوتبال و… استفاده نمودند.

همچنين درمسيربازگشت مسابقه ابتکاری سخنرانی با موضوعات آزاد وبه مدت 5 دقيقه با شرکت تعداد قابل توجهی ازدوستان برگزارشد که دراين برنامه نيزمطالب جالب و مهمی درخصوص، احترام به پدرومادر، شرايط و وظايف پناهندگان و مهاجران درخارج ازکشور، آثارغيبت، غديرخم و…. توسط جوانان ارائه گرديد.
درنهايت نيزقرارشد با نظرهيئت داوران مسابقه به 5 نفرازشرکت کنندگان که نمرات بيشتری دريافت کرده بودند، ازطرف مرکزاسلامی امام علی(ع) جوايزی اهداءگردد.

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۱