اطلاعيه عيد سعيد فطر

اطلاعيه عيد سعيد فطر

 باسمه تبارک و تعالی

 

به اطلاع عموم می رساند:

 

 دوشنبه 26 يونی، روز اول ماه شوال، و عيد سعيد فطر می باشد.

نماز عيد سعيد فطر روز دوشنبه 26 يونی،  سـاعت 8 صبح در مرکز اسلامی امام علی(ع) وين برگزار خواهد شد.

زکات فطـره برای هر نفـر -/7 يورو (هفت يورو) می‌باشد

یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶