اقامه نماز و جشن عيد سعيد قربان

اقامه نماز و جشن عيد سعيد قربان

باسمه تعالی

عيـد سعيد قربان كه پس از وقوف در عرفات (مرحله شناخت) و مشعر (محل آگاهي و شعور) و منا (سرزمين آرزوها، رسيدن به عشق) فرا می رسد، عيد رهايی از تعلقات است. رهايی از هر آن چه غيرخدايی است. در اين روز حج‌گزار، اسماعيل وجودش را، يعنی هر آن چه بدان دلبستگی دنيوی پيدا كرده قربانی می كند تا سبكبال شود.

عيـد سعيد قربان بر تمامی مسلمانان جهان  مبارک باد

اقامه نماز عيد قربان در مرکز اسلامی امام علی(ع): 10 شهريور برابر با 1 سپتامبر ساعت 8 صبح

Im Namen Gottes!

Das Id-ul-Adha Fest sei gesegnet!

Das Id-ul-Adha Gebet findet am Freitag, den 01. September 2017 um 8 00 Uhr

im Islamischen Zentrum Imam Ali – Wien statt

سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶