برپايی ديوار مهربانی در مرکز

باسمه تعالی

به همت کانون خواهران مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين دیوار مهربانی در اين مرکز برپا شد.

این حرکت نمادین بازتولید پیام خوبی ها می باشد که با حفظ کرامت وشان انسانی، خيرين، مهربانی را به دیوارهای مشخص شده در اين مرکز می سپرند تا عاطفه و مهربانی را در جامعه انسانی تازه نگه دارند و جلوه های روشنی از ایثار، گذشت و مشارکت را به نمايش بگذارند.

از خواهران و برادران ايمانی برای شرکت در اين امر خير دعوت به عمل می آيد.

ديوار مهربانی با هديه های نقدی، لباس و کفش، پتو، لوازم منزل و … قابل تزيين می باشد.

بدين وسيله مرکز اسلامی امام علی عليه السلام پيشاپيش تشکر خود را از تلاش ها و همکاری های انسان دوستانه و صميمانه خيرين در اين حرکت انسان دوستانه ابلاغ می نمايد.

مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴