برگزاری بازارچه خيريه

برگزاری بازارچه خيريه

برگزاری بازارچه خيريه

در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲