برگزاری تظاهرات در حمايت از ملت بی پناه و مظلوم ميانمار

برگزاری تظاهرات در حمايت از ملت بی پناه و مظلوم ميانمار

در راستای حمايت از مردم مظلوم ميانمار گروهی از مسلمانان انسان دوست مقيم وين روز جمعه 8/9/2017 از ساعت 30 : 14 تا 30 : 16 در مقابل ساختمان سازمان ملل و هم چنين سفارت ميانمار  گردهم آمدند تا ناقوس عدالت طلبی شان، گوش سنگين و وجدان زنگ گرفته مناديان حقوق بشر و دموکراسی را لحظه ای به خود آورد.

در اين مراسم مسلمانان از مليت های مختلف حضور داشتند و بر عليه کشتار مردم مسلمان ميانمار ندا سر دادند.

 

فایل های تصویری
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶