تجلیل از همکاری‌های فرهنگی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی در وین

تجلیل از همکاری‌های فرهنگی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی در وین

همزمان با پایان دوره مأموريت جناب آقای دکتر رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی در وین از مجاهدت‌های فرهنگی این آزاده سرافراز ایران اسلامی تجلیل شد.

در این برنامه که در حاشیه نماز عید سعید فطر و و در حضور نمازگزاران حاضر در مصلای مرکز اسلامی امام علی علیه‌السلام برگزار شد، از همراهی و مساعدت‌های فرهنگی دکتر نجفی با اهدای لوح یادبود و دیگر هدایا از سوی مرکز اسلامی امام علی علیه‌السلام وین تقدیر شد.

در متن این لوح یادبود، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
شــاید تغییــرات روزگار، جســم خوبــان را از برابــر دیــدگان دور ســازد ولــی ماندنــی اســت و همیشــگی آنکــه جاودانه تــر اســت؛ جــان روح بخــش و یــاد حضــور سبزشــان در دلهــا!

فاضل ارجمند جناب آقای دکتر رضا نجفی
سفیر و نماینــده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد و سازمان های بین المللی در وین

حضور نقــش آفریــن و اثربخــش حضــرت عالــی و همراهی همیشــگی شــما در مســیر عملیات هدفمنــد فرهنگــی مرکــز اســلامی امــام علــی علیه الســلام ویــن، افتخــاری بــود کــه چنــدی نصیبمــان شــد و از ایــن بابــت خــدای متعــال را شــاکریم.
حال که دســت روزگار ســنگر دیگری برای آن بســیجی ســرافراز و آزاده جانباز در خدمت بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســلامی ایــران رقــم زده اســت، لازم اســت از حضــور ســبز و یاری گــرم حضرتعالــی و خانــواده محتــرم در مــدت اقامــت در شــهر ویــن و کشــور اتریــش صمیمانــه تشــکر کنــم؛ از درگاه خالــق دادار توفیقــات روز افزون جنابعالی را خواســتارم.

محمد علی محسن زاده
امام و رئیس مرکز اسلامی وین ـ اتریش
اول شوال ۱۴۳۹ قمری

فایل های تصویری
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷