جدول ماه و خورشید گرفتگی سال 2018 میلادی

جدول ماه و خورشید گرفتگی سال 2018 میلادی
  نوع گرفتگی  تاریخ وقوع  زمان آغاز زمان آوج  زمان پایان  امکان رؤیت در اتریش
 1 ماه گرفتگی کامل

31/1/2018

11/11/1396

11:51 14:29 17:08  در اتریش قابل رؤیت نیست
 2  خورشید گرفتگی جزئی

15/2/2018
26/11/1396

19:55 21:51 23:47  در اتریش قابل رؤیت نیست
 3  خورشید گرفتگی جزئی 13/7/2018
22/4/1397
2:48 4:01 5:13  در اتریش قابل رؤیت نیست
4 ماه گرفتگی کامل

27/7/2018
5/5/1397

19:24  21:21  23:19  در اتریش قابل رؤیت است
 این ماه گرفتگی در اتریش قابل رؤیت است و نماز آیات هم واجب است و به حسب طلوع ماه در مناطق مختلف از ابتدای طلوع تا ساعت 23:19 طول خواهد کشید. نماز آیات را می‌توان با در نظر گرفتن چند دقیقه احتیاط بر از ابتدای طلوع ماه خواند.
 آیسن اشتات   19:27 21:21 23:19
 وین 19:29  21:21  23:19
 گراتس  19:29  21:21  23:19
 سانکت پولتن  19:32  21:21  23:19
 کلاگنفورت 19:32 21:21 23:19
 لینتس 19:38 21:21 23:19
سالزبورگ 19:42 21:21 23:19
اینسبروک 19:46 21:21 23:19
برگنتس 19:45  21:21 23:19
5  خورشید گرفتگی جزئی 11/8/2018
20/5/1397
9:02 10:46 12:30  در اتریش قابل رؤیت نیست
تهیه‌کننده: محمد والدمن

مدیریت آموزشی و پژوهشی مرکز اسلامی امام علی(ع) وین

سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶