جدول ماه و خورشید گرفتگی سال 2017 میلادی

 

  نوع گرفتگی  تاریخ وقوع  زمان آغاز زمان آوج  زمان پایان  امکان رؤیت در اتریش
 1  ماه گرفتگی نیم سایه‌ای 11-10/2/2017

23-22 بهمن 1395

 23:34  1:43  3:53  در اتریش قابل رؤیت است ولی نماز آیات واجب نیست
 2  خورشید گرفتگی کامل 26/2/2017
8 اسفند 1395
 13:10  15:38  18:36  در اتریش قابل رؤیت نیست
 3  ماه گرفتگی جزئی 7/8/2017
16 مرداد 1396
 20:10  20:20  21:18
 این ماه گرفتگی در اتریش قابل رؤیت است و نماز آیات هم واجب است و به حسب طلوع ماه در مناطق مختلف از ابتدای طلوع تا ساعت 21:18 طول خواهد کشید. نماز آیات را می‌توان با در نظر گرفتن چند دقیقه احتیاط بر از ابتدای طلوع ماه خواند.
 آیسن اشتات    20:10  20:20  21:18
 وین 20:12  20:20  21:18
 گراتس  20:13  20:20  21:18
 سانکت پولتن  20:14  20:20  21:18
 کلاگنفورت  20:16  20:20  21:18
 لینتس  20:20 20:20  21:18
سالزبورگ 20:24 21:18
اینسبروک 20:29 21:18
برگنتس 20:37 21:18
 4  خورشید گرفتگی کامل  1/8/201730 مرداد 1396  17:46  20:13  23:04  در اتریش قابل رؤیت نیست
محمد والدمن

مدیریت آموزشی و پژوهشی مرکز اسلامی امام علی (ع)

11/9/1395

 

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵