جشن ميلاد کريم اهل بيت ع

جشن ميلاد کريم اهل بيت ع

باسمه تبارک و تعالی

جشن ميلاد سراسر نور و برکت کريم اهل بيت
حضرت امام حسن مجتبی عليه السلام
در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين روز شنبه 15 ماه مبارک رمضان برابر با 14 مرداد و 4 آگوست از ساعت 19 با حضور ضيوف الرحمن از مليت های مختلف برگزار شد.

تصاوير جشن ميلاد کريم اهل بيت عليهم السلام، حضرت امام حسن مجتبی عليه السلام قابل رؤيت است

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱