در آستانه ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س)

در آستانه ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س)

ميلاد با سعادت کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه سلام ا… را به امام عصر و تمام شيعيان جهان تبريک می گوئيم.

به جان پاک تو ای دختر امام سلام   به هر زمان و مکان و به هر مقام سلام

تويي که شاه خراسان بود برادر تو بر آن مقام رفيع  و بر اين مقام سلام

روايت عن فاطمه بنت موسی بن جعفر (ع)

عن فاطمه بنت رسول ا.. (ص)، قالَتُ: »قــــال رسول ا… (ص) الا من ماتَ علیٌ حُبِّ ال محمدٌ مات شهيدا«

فاطمه معصومه از دختر امام صادق (ع) نقل می کند که سلسله سندش به حضرت زهرا (س) می رسد که آن حضرت می فرمايد: که حضرت رسول (ص) فرمود: آگاه باشيد که هر کس با محبت آل محمد بميرد شهيد از دنيا رفته است.

مرحوم علامه مجلسی از شيخ صدوق روايتی بسی ارزشمند دربارة ارزش زيارت حضرت فاطمه معصومه (س) نقل می کنند:

قالَ سألت ابالحسن الرضا (ع) عن فاطمه بنت موسی بن جعفر (ع) فقال من زارها فَلَه الجنه

راوی می گويد از امام رضا (ع) در باره حضرت فاطمه معصومه پرسيدم آن حضرت فرمود هر کس قبرش را زيارت کند بهشت بر او واجب می شود.

آگاه باشيد که قم کوفه کوچک است بدانيد بهشت هشت در دارد که سه در آن بسوی قم است. بانويي از فرزندان من در آنجا رحلت می کند که نامش فاطمه دختر موسی (ع)  است به خاطر شفاعت او همه رهروان من وارد بهشت می شوند.

ای پايگاه علم به گرد حريم تو

دنيای شيعه زنده به دست کريم تو

ای قبلگاه حاجت من کوی اقدست

قبله نما اين دل من روی اقدست

ای نور از درخشش انبار فاطمه

ای سطری از صحيفه سرشار فاطمه

ای آنکه بر مزار گل ما اشاره ای

اخت الرضا تويي و به زهرا نشانه ای

تکرار راه زينب کبری مقام تو

محفوظ مانده عزت و هم احترام تو

تو امتداد و شاخصه کار زينبی

تصويری از چهل سحر تار زينبی

لقب معصومه را حضرت رضا (ع) به ايشان داد و فرمود: هر کس معصومه را درقم زيارت کند مانندکسی است که مرا زيارت کرده.

قال امام رضا (ع) کسی که حضرت فاطمه معصومه را زيارت کند پاداش او بهشت است.

قال امام جواد (ع) کسی که عمه ام را در قم زيارت کند پاداش او بهشت است.

ميلاد با سعادت کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه سلام ا… را به امام عصر و تمام شيعيان جهان تبريک می گوئيم.

به جان پاک تو ای دختر امام سلام   به هر زمان و مکان و به هر مقام سلام

تويي که شاه خراسان بود برادر تو بر آن مقام رفيع  و بر اين مقام سلام

روايت عن فاطمه بنت موسی بن جعفر (ع)

عن فاطمه بنت رسول ا.. (ص)، قالَتُ: »قــــال رسول ا… (ص) الا من ماتَ علیٌ حُبِّ ال محمدٌ مات شهيدا«

فاطمه معصومه از دختر امام صادق (ع) نقل می کند که سلسله سندش به حضرت زهرا (س) می رسد که آن حضرت می فرمايد: که حضرت رسول (ص) فرمود: آگاه باشيد که هر کس با محبت آل محمد بميرد شهيد از دنيا رفته است.

مرحوم علامه مجلسی از شيخ صدوق روايتی بسی ارزشمند دربارة ارزش زيارت حضرت فاطمه معصومه (س) نقل می کنند:

قالَ سألت ابالحسن الرضا (ع) عن فاطمه بنت موسی بن جعفر (ع) فقال من زارها فَلَه الجنه

راوی می گويد از امام رضا (ع) در باره حضرت فاطمه معصومه پرسيدم آن حضرت فرمود هر کس قبرش را زيارت کند بهشت بر او واجب می شود.

آگاه باشيد که قم کوفه کوچک است بدانيد بهشت هشت در دارد که سه در آن بسوی قم است. بانويي از فرزندان من در آنجا رحلت می کند که نامش فاطمه دختر موسی (ع)  است به خاطر شفاعت او همه رهروان من وارد بهشت می شوند.

ای پايگاه علم به گرد حريم تو

دنيای شيعه زنده به دست کريم تو

ای قبلگاه حاجت من کوی اقدست

قبله نما اين دل من روی اقدست

ای نور از درخشش انبار فاطمه

ای سطری از صحيفه سرشار فاطمه

ای آنکه بر مزار گل ما اشاره ای

اخت الرضا تويي و به زهرا نشانه ای

تکرار راه زينب کبری مقام تو

محفوظ مانده عزت و هم احترام تو

تو امتداد و شاخصه کار زينبی

تصويری از چهل سحر تار زينبی

لقب معصومه را حضرت رضا (ع) به ايشان داد و فرمود: هر کس معصومه را درقم زيارت کند مانندکسی است که مرا زيارت کرده.

قال امام رضا (ع) کسی که حضرت فاطمه معصومه را زيارت کند پاداش او بهشت است.

قال امام جواد (ع) کسی که عمه ام را در قم زيارت کند پاداش او بهشت است.

قال امام صادق (ع) کسی که آن حضرت (فاطمه معصومه (س)) را زيارت کند در حاليکه آگاه و متوجه شأن و منزلت او باشد به بهشت می رود.

دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹