ديدار رئيس مجمع بين الاديان اتريش با امام و رئيس مرکز اسلامی

ديدار رئيس مجمع بين الاديان اتريش با امام و رئيس مرکز اسلامی

باسمه تبارک و تعالی

ديدار رئيس مجمع بين الاديان کليسای کاتوليک اتريش با امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

جناب آقای پروفسور پطرس بشته ضمن حضور در مرکز اسلامي امام علی عليه السلام وين، طی ديداري صميمی و دوستانه با امام و رئيس مرکز اسلامی حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری و مديريت آموزش و پژوهش، حجة الاسلام جناب آقای والدمن خواستار برگزاری جلسات گفتمان اسلام و مسيحيت پيرامون مسائل مورد نياز جامعه امروز با روی کردی تربيتی و با توجه خاص به نسل جوان شدند.

در اين ديدار بر گشايش پنجره ای جديد در گفتگوهای بين اسلام و مسحيت، به ويژه در زمينه صلح و همزيستي و ضرورت گفتگوي چهره به چهره کارشناسان اديان تأکيد شد.

سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴