فطریه رمضان 1442 – Ramedan 2021

فطریه رمضان 1442 – Ramedan 2021

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات به استحضار می رساند

زکات فطریه برای هر نفر 7 یورو و  کفاره غیرعمدی برای هر روز 2 یورو می­باشد

Zakat-Ul-Fitr (pflichtgemäße Spende am Ende des Ramadan) beträgt 7,- Euro.

Unabsichtliche Kaffareh (Buße) pro Tag 2,- Euro

 

روش­های پرداخت:

  • واریز به حساب مرکز اسلامی امام علی(ع) وین با ذکر فطریه سادات یا فطریه عام
  • صندوق­های مخصوص فطریه موجود در مرکز اسلامی

 

Zentrum der islamischen Kultur in wien

IBAN: AT83 1200 0017 5478 9401              Spende für: Fitr Saddat oder Fitr Allgemeiner

Adresse: Richard-Neutra-Gasse 8 – 1210  Wien          Tel.: +4315977065 

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰