ماه گرفتگی (خسوف) در اتريش سه شنبه ۱۶ یولی ۲۰۱۹ قابل رؤيت می باشد.

ماه گرفتگی (خسوف) در اتريش سه شنبه ۱۶ یولی ۲۰۱۹ قابل رؤيت می باشد.

ماه گرفتگی (خسوف) در اتريش سه شنبه ۱۶ یولی ۲۰۱۹ قابل رؤيت می باشد.

بر اساس تحقيقات انجام گرفته از سوی مديريت آموزش و پژوهش مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين، سه شنبه ۱۶ یولی ۲۰۱۹ از ساعت ۲۲:۰۱ تا ۱:۰۰ بامداد، ماه گرفتگی جزئی صورت می گيرد که در کشور اتريش قابل رؤيت است.
اقامه نماز آیات در موقع خسوف واجب می‌باشد.

نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد و مى توان آن را دو گونه به جا آورد: 

۱ـ بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره تمام بخواند، باز به رکوع رود، تا پنج بار این کار را انجام دهد، بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را مانند رکعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. 

۲ـ بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه هاى یک سوره را پنج قسمت کند و یک قسمت از آن را بخواند و به رکوع رود، بعد سر بردارد و قسمت دوم از همان سوره را (بدون حمد) بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید و بعد به رکوع رود و رکعت دوم را هم به همین صورت به جا آورد، مثلاً سوره فلق را پنج قسمت کند و در قبل از هر رکوع یک آیه را قرائت کندو بعد دو سجده کند و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به جا آورد و در آخر تشهد بخواند و سلام گوید

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸