نماز عيد سعيد فطر

نماز عيد سعيد فطر

نماز عيد سعيد فطر روز اول ماه شوال سـاعت 8 صبح

در مرکز اسلامی امام علی(ع) وين برگزار خواهد شد.

برای آگاهی از رؤيت هلال ماه شوال لطفاً در تاريخ

 شنبه 24 يونی و يکشنبه 25 يونی از ساعت 30 :21

به سايت مرکز اسلامیwww.izia.at  

و يا به کانال تلگرامی مرکز (به آدرس @iziaw) مراجعه فرمائيد.

زکات فطـره برای هر نفـر -/ 7 يورو (هفت يورو) می باشد.

 

پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶