پيام امام شيعيان اتريش درباره روز جهانی قدس

باسمه تبارک و تعالی

امام جماعت شيعيان اتريش تاكيد كردند كه پيام روز جهاني قدس، يهود ستيزي نيست.
حجة الاسلام والمسلمين جناب آقای منتظري درخطبه هاي نماز جمعه درمركز اسلامي امام علي (ع) وين ، تصريح كردند: ما با پيروان همه اديان الهي رابطه دوستي وبرادري داريم وپيام روزجهاني قدس، مخالفت يا قهر ودشمني با برادران وخواهران يهودي نيست.
امام ورييس مركز اسلامي امام علي (ع) وين يادآور شدند كه حدود ۶۵ سال پيش يك تفكر متحجر ومرتجع بنام صهيونيسيم اعلام موجوديت كرد كه بر نژادپرستي استوار بود وغصب مال وريختن خون ديگران را مباح مي دانست.
ايشان افزودند: رژيم جعلي اسراييل مبتني برتفكر صهيونيستي وبا حمايت نظام سلطه درنقطه اي استراتژيك دردنيا يعني در مركز جهان عرب ايجاد شد كه سمبل تفكر نژادپرستي، سركوب وترور درجهان است.
امام جماعت شيعيان اتريش با بيان اينكه درمقابل، فلسطين سمبل مقاومت و مظلوميت است، تصريح كردند: روزقدس درحقيقت روز حمايت ازمظلومان جهان به ويژه اعلام همبستگي با برادران وخواهران مظلوم در فلسطين است.
ايشان تاكيد كردند: ما درروز قدس ازنژادپرستي، سركوب وترور در سطح جهان اعلام انزجار مي كنيم.
امام و رييس مركز اسلامي امام علي (ع) وين خاطرنشان كردند: امسال در شرايطي روز قدس را برگزار مي كنيم كه بيشتر كشورهاي اسلامي گرفتار خشونت هاي داخلي وجنگ هاي قومي شده اند.
ايشان تصريح كردند: البته اين امر با مديريت اردوگاه سلطه دربه انحراف كشيدن مسير واقعي نهضت بيداري اسلامي برسرمطالبه به حق ملت ها يعني مبارزه با استبداد داخلي، استعمار خارجي وحاكميت اسلام درنظام هاي اجتماعي و سياسي كشورها، صورت گرفته است.
رييس مركز اسلامي امام علي (ع) وين خاطرنشان كردند: درعراق، افغانستان، پاكستان، سوريه، مصر، تونس، بحرين و عربستان شاهد جناياتي هستيم كه موجب افسوس براي جهان اسلام و شادكامي براي نظام استكبار است.
امام شيعيان اتريش تاكيد كردند: دراين ماه مبارك كه ماه مجاهدت با نفس، شفقت بر خلق، برادري و وحدت و يكپارچگي نه تنها با آحاد امت اسلامي در سراسر گيتي بلكه با همه جامعه انساني درجغرافياي جهاني است، به انگيزه اعلام انزجار از هرگونه ظلم، جنگ، خشونت، قتل، غارت، نژادپرستي و ترور واعدام و در راستاي همدلي و همياري با همه امت اسلامي بويژه با امت عزيز و مظلوم فلسطين به همراه همه مليت هاي مسلمان اعم از اتريشي، ترك، افغانستاني، پاكستاني، عراقي، سوري ، لبناني وايراني درراهپيمايي روز قدس كه روز شنبه دروين پايتخت فرهنگي اروپا برگزار مي شود، شركت مي كنيم.
گفتني است قرار است راهپيمايي روز جهاني قدس عصر روز شنبه درخيابانهاي مركزي وين برگزار شود.
اين راهپيمايي ساعت ۱۶ ازمحل شوئيدن پلتز آغازخواهد شد و تا اشتفان پلتز و مقابل كليساي مهم اشتفان مركز وين ادامه خواهد داشت.

شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲