کانون جوانان طهور تأسيس گرديد

کانون جوانان طهور تأسيس گرديد

مرکز اسلامی امام علی(ع) با همت جوانان مقيم اتريش از مليت های مختلف با هدف رشد و تعالی جوانان در مسير عبوديت و تقوين بنيان های معرفتی و دينی مخاطبين خود با همت تعدادی از جوانان مقيم اتريش، اقدام به تأسيس کانون جوانان طهور نمود.

اين کانون دارای سه شاخصه به شرح زير می باشد:

1- شاخه سياسی؛ که فعاليت های سياسی مرتبط با جهان اسلام و جهان تشيع را رصد و اقدامات لازم را طراحی و اجرا خواهد کرد.

2- شاخه علمی؛ جهت افزايش معرفت دينی جوانان (دختران و پسران) و نيز خانواده ها، و افزايش آمادگی آنان جهت زيست مؤمنانه و همدلانه در جوامع غربی.

گفتنی است که شاخه علمی جهت رسيدن به اين اهداف، به تشکيل کلاس ها و گارگاه های علمی اقدام خواهد کرد.

3- شاخه فرهنگی؛ اين شاخه، جهت اجرای فعاليت های فرهنگی و مذهبی از قبيل مسابقات، طراحی فعاليت های آموزشی و پرورشی، ورزشی و اردوها در غالب برنامه های مذهبی اقدام خواهد کرد.

گفتنی است برای هر يک از شاخه های فوق، هيئت مرکزی تشکيل يافته است و هسته مديريتی هر کدام از شاخه ها در جلسات مستقلی با حضور هيئت مرکزی توسط رأی گيری انتخاب گرديده است و هر کدام از شاخه های سه گانه فوق در حال حاضر مشغول طراحی برنامه های مد نظر و مرتبط با اهداف و حوزه های فعاليتی خود می باشند.

از عموم جوانان مقيم منطقه دعوت می گردد، جهت همياری در طراحی و اجرای کيفی فعاليت های مرتبط با حوزه سياسی، علمی و فرهنگی به اين کانون بپيوندند.

جهت اطلاعات بيشتر به وبگاه مرکز اسلامی امام علی(ع) مراجعه نموده و يا با معاونت فرهنگی مرکز تماس حاصل نماييد.

Tel: 004315977065

[email protected]

 

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵