کتب اربعه شیعه

کتب اربعه شیعه

کتب اربعه یا اصول اربعه، چهار مجموعه حدیثی شیعه که بعد ازقرآن کریم، منبع اصلی کلام و احکام شیعیان است.

این کتاب‌ها عبارت‌اند از:
الکافی (شیخ کلینی)
التهذیب (شیخ طوسی)
الاستبصار (شیخ طوسی)
من لایحضره الفقیه (شیخ صدوق)

دیدگاه شیعه درباره کتب اربعه
شیعیان، کتب اربعه را از معتبرترین منابع حدیثی می‌دانند؛ هر چند عمل به همه روایاتی که در این کتا‌ب‌ها آمده را واجب نمی‌دانند.
در شرح‌هایی که دانشمندان شیعه بر این کتاب‌ها نوشته‌اند، سندها و دلالت‌های روایات بررسی شده است و صحت یا ضعف آنها بیان شده است.

اعتبار کتب اربعه
فقهای شیعه، اعتبار کلی کتب اربعه را پذیرفته‌اند؛ تا اندازه‌ای که شیخ انصاری بعید ندانسته که باور به اعتبار کتب معروف از جمله این کتاب‌ها، از ضروریات مذهب باشد. با این حال در میان عالمان شیعه، درباره قطعیت یا عدم قطعیت صدور و پس از آن درباره اعتبار و صحت تمام روایات اختلاف است.
در این باره می‌توان به سه دیدگاه اشاره کرد:

قطعیت صدور و اعتبار تمام روایات: اخباریان تمام روایات کتب اربعه را معتبر دانسته و انتساب همه روایات این کتب را به معصومان قطعی می‌دانند. دیدگاه سید مرتضی به این نظر اخباریان نزدیک است. سید مرتضی اکثر اخبار را متواتر یا قطعی الصدور می‌داند.

صحت همه روایات و عدم قطعیت: برخی از فقها مانند فاضل تونی، ملا احمد نراقی و میرزا محمدحسین نایینی با آنکه قطعیت همه روایات کتب اربعه را نپذیرفته‌اند اما به اعتبار روایات آن رأی داده‌اند. از آیت الله خویی نقل شده که خدشه سندی در روایات کافی تلاش نافرجام افراد ناتوان است.

ظنّی بودن اکثر و حجیّت موثوق السندها: رأی رایج فقیهان اصولی شیعه این است که غیر از اخبار معدود متواتر، دیگر اخبار کافی ظنی‌اند و تنها آن دسته که از نظر سند واجد شرایط اعتبارند، حجتند. اگرچه درباره شرایط اعتبار خبر اختلاف است….

توضیحات تکمیلی را در لینک زیر دنبال کنید:
http://fa.wikishia.net/view/کتب_اربعه

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶