تعلیم و تعلم از امور زیربنایی در زندگی یک مسلمان هستند. بر اساس روایات نبوی بر هر زن و مرد مسلمان واجب است دنبال یادگیری باشد. ياد گیری از گهواره ...