تودیع و معارفۀ امام و رییس مرکز اسلامی وین

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷