حضور شهردار وين منطقه 6 در نماز جمعه

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵