ديدار رئيس مجمع بين الاديان اتريش با امام و رئيس مرکز اسلامی

سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴