ديدار وزير امور خارجه ج.ا.ا. با امام و رئيس مرکز اسلامی

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳