دیدار رئیس و معاونت پژوهشی مرکز اسلامی با مربیان کانون خواهران

دیدار رئیس و معاونت پژوهشیدیدار رئیس و معاونت پژوهشیدیدار رئیس و معاونت پژوهشیدیدار رئیس و معاونت پژوهشیدیدار رئیس و معاونت پژوهشیدیدار رئیس و معاونت پژوهشی
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸