تودیع و معارفۀ امام و رییس مرکز اسلامی وین

تودیع و معارفۀ امام و رییس مرکز اسلامی وین
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷