تربيت اسلامی(3)

دوزبانی و درمان آن؛
درادامه سلسله مباحث تربيتی و تبيين راه کارهای درمان رذيلت های اخلاقی دراين خطبه به مشکل اخلاقی دوزبانی و راه کارعملی درمان آن می پردازيم.
دوزبانی ازآفات قابل توجه زبان است که بسياری ازافراد جامعه به آن مبتلايند؛ ازاين رو بايد درجهت شناخت آن کوشيد و به درمان آن همّت گماشت.
تعريف دوزبانی: وصف متضاد و گوناگون ازشخص يا موضوع رانزد ديگران دوزبانی می گويند. به عبارت ديگرشيوه رفتاری است که به موجب آن شخص درباره موضوع و يا شخص واحد سخنان ضد و نقيض می گويد بدون آنکه تغييری درعقيده و باورش ايجاد شده باشد.
نکوهش دوزبانی از ديدگاه شرع؛
رسول خدا (ص) فرمودند: شّرالناس من کان ذاوجهين و لسانين (مستدرک، ج9 ح 10325)
بدترين مردم کسی است که دارای دوچهره و دوزبان باشد.
امام باقر(ع) فرمودند: بئس العبُد يکون ذاوجهين وذالسانين ( کافی، ج 2 ص 343، ح 2)
بد بنده ای است، بنده ای که دارای دو چهره و دوزبان است.
نکوهش دوزبانی ازديدگاه عقل؛
عقل دوزبانی را زشت و زننده می داند چه اينکه دراين رفتارنوعی ناراستی و دو رنگی ديده می شود؛ ازاين روشخص مبتلا به دوزبانی نزد وجدان خويش و عامّه مردم محکوم و مجرم است.
ريشه های درونی دوزبانی ؛
اين رفتارناشايست به طورمعمول، ريشه ای مرکّب ازدوخصلت دارد. خصلتی سبب بدگويی و خصلت ديگرعلت تعريف و ستايش ازشخص و موضوع واحدی می شود؛
ريشه های بدگويی؛
1- دشمنی و کينه
2- حسد
ريشه های ستايش؛
1- طمع
2- ترس
بنابراين : ازامتزاج دشمنی و کينه؛ حسد؛ طمع وترس رذيلتی به نام دوزبانی شکل می گيرد.
پيامدهای زشت دوزبانی؛
1- سلب اعتماد
2- تنفر
3- عذاب آخرت؛
پيامبراکرم(ص): يجئ يوم القيامة ذوالوجهين دالعا لسانه فی قفاه و آخرمن قدّامه يلتهبان نارا حتّی یلتهبان جسده ثم يقال هذا الذی کان فی الدنيا ذاوجهين و لسانين يعرف بذلک يوم القيمه( وسايل ج 12، ح 16245)
درروزقيامت شخص دورو می آيد؛ درحالی که زبانی ازپشت سروزبانی ديگرازپيش رودارد. ازهردوزبان شعله آتش زبانه می کشد تا همۀ بدن اورا فرا می گيرد؛ سپس گفته می شود: اين کسی است که دردنيا دورو و دوزبان بوده و روزقيامت به اين صورت، شناخته می شود.
راه های درمان دو زبانی؛
1- نابودکردن ريشه ها وعلل بيماری، بهترين راه درمان آن است: ازبين بردن دشمنی، حسادت، طمع و ترس.
2- ايجاد تعادل و توازن قوای روحی و پرهيز ازافراط و تفريط.
3- تأمل درپی آمدهای زشت و شوم دوزبانی.
4- مديريّت زبان به وسيله عقل و تمرين سکوت.
خطبــــــــــــه دوم
به ادب خطبه های نمازجمعه دراين خطبه به چند مطلب مهم ازمطالب مربوط به جهان اسلامی اشاره می
کنيم:
• ميلاد مسعود حضرت هادی عليه السلام
چهارشنبه 10 آبان مطابق با 31 اکتبربرابر با 15 ذی حجّه سالروز دهمين اخترتابناک امام همّام حضرت هادی عليه السلام است. امام بزرگواری که درنيمه ذی حجّه سال 212 هجری قمری درمدينه به دنيا آمدند و درکودکی به مقامت امامت نايل شدند و بيش ازسی سال عهده دارهدايت و رهبری معصومانه مسلمانان وشيعيان بودند.
ما اين ميلاد خجسته را به پيشگاه مقدس فرزند برومندشان حضرت ولی عصر(عج) و همه دوستداران اهل بيت عصمت و طهارت عليهم صلوات اله و شما حضارمحترم تبريک عرض می کنيم.
•عيد الله اکبر؛ عيد سعيد غديرخم
شنبه 13 آبان مطابق با 3 نوامبر برابر با 18 ذی حجّه مصادف است با سالروز عيد غديرخم عيد ولايت وامامت وروز معرفی امام الموحدين و المتقين حضرت علی ابن ابيطالب عليه السلام به عنوان اميرالمؤمنين و جانشين پيامبراکرم صلی الله عليه وآله و سلم. ضمن تبريک اين عيد خجسته که بزرگ ترين عيد الهی و مادر همۀ اعياد اسلامی است چند نکته را يادآورمی شويم؛
1- امروزهيج دانشمندی ازدانشمندان مسلمان اهل تحقيق و انصاف اعمّ از شيعه وسنّی در افضليّت و اعلميت و اسبقيت امام علی عليه السلام دراسلام و نزديکی با پيامبراکرم (ص) ترديدی ندارد آنچه محل اختلاف است اينکه:
آيا خداوند متعال افضل را عهده دارمنصب امامت و خلافت کرده است يا مفضول را؟!
2- عيد غديرخم و تعيين امام علی عليه السلام به مقام خلافت و امامت خطّ بطلان روشنی برانديشۀ سکولاريسم است. انديشه ای که معتقد است دين وظيفه ای برای ايفاء نقش دراجتماع نداشته و ندارد!! چه اينکه لزوم جريان دين درهمه شئون زندگی فردی و اجتماعی امّت ازمجرای امام،آفتابی ترين پيام غديراست.
3- عيد غديرخم بايد فرصتی برای بيعت با ولايت و تجديد اخوّت و موذّت دينی باشد نه دامن زدن به گفتمان های تفرقه آفرين! درس آموزی از فضايل و سيره عملی و گفتارنورانی امام علی عليه السلام و الگوو اسوه قراردادن آن بزرگواردرهمه جوانب زندگی.
4- محکوميت نسل کشی مسلمانان ميانمار؛
متأسفانه اين روزها برای چندمين بار درسال ميلادی جاری شاهد درگيری قومی درميانمارهستيم. عده ای که خود را بودايی معرفی می کنند و دارای افکاری افراطی و منشی خشن هستند و رفتاری جنگ طلبانه دارند، اين روزها به يک نسل کشی وسيع عليه مسلمانان کشورميانمارکه چندصدسال درآن ديارسابقه دارند دامن زده اند!! و جنايات فجيعی را مرتکب شده اند ما ضمن محکوم کردن درگيری های قومی درهرنقطه جغرافيايی ازجمله ميانمار؛
اولاً از دولت ميانمار و ثانياً ازنهادهای حقوقی بين المللی و ثالثاً ازنخبگان فرهيختگان کشورميانمارمی خواهيم به وظايف خطيرسياسی، حقوقی و فرهنگی خود با تمام قوا قيام کنند و با يک برنامه ريزی دقيق به طورريشه ای عوامل و علل چنين حوادث و جناياتی را ازجامعه حذف و عاملين آن را به مجازات شايسه برسانند .
برای برادران و خوهران مسلمان مصيبت ديدۀ خود درکشورميانمارصبرو بردباری و برای مجروحان شفا و برای درگذشتگان اجرو پاداش و غفران الهی طلب می کنيم. درضمن طوماری هم که به همين مناسبت چندی پيش تهيه و توسط عده ای ازنمازگزاران امضاء شده بود امروز نيزبرای امضاء کسانيکه موفق به امضاء آن نشده اند نصب شده است که انشاءالله به زودی آن را به مقامات مسؤول بين الملل تحويل خواهيم داد.

والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته

پخش
دریافت فایل
تربيت اسلامی(3) نماز جمعه
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری

بایگانی‌سالانه

جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۱